Statut

Pobierz statut w wersji .pdf

 POLSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE „EKWIWALENTY”

STATUT
z dnia 19 września 2013 r.
wraz ze zmianami uchwalonymi w dniach 5 grudnia 2013 r. i 14 marca 2014 r.

– Preambuła –

My, Członkowie Założyciele, zdając sobie sprawę ze znaczenia sztuki zarówno dla społeczeństwa jako całości jak i pojedynczych osób, rozumiejąc jej potencjalny wpływ na życie każdego człowieka, pragnąc nieść dobre wrażenia jak najszerszemu kręgowi ludzi i rozumiejąc trudności wyłaniające się ze stawianego sobie zadania, pragniemy zjednoczyć się, by wspólnymi siłami popularyzować sztukę, przede wszystkim fotografię, i wspierać rozwój kultury wizualnej z korzyścią dla wszystkich ludzi. Nadajemy Stowarzyszeniu poniższy statut, by zapewnić możliwość wcielania naszej idei w życie.

– Postanowienia ogólne –

art. 1. § 1. Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Ekwiwalenty”, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”.
§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej, a także zagranica.
§ 4. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.
§ 5. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
§ 6. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 7. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej Członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

art. 2. § 1. Cele Stowarzyszenia to:
1. Wspieranie Członków w tworzeniu fotografii – pośrednio i bezpośrednio,
2. Udzielanie pomocy Członkom we wszelkich kwestiach związanych z wystawianiem swoich prac w galeriach lub innych miejscach,
3. Udzielanie pomocy Członkom w tworzeniu i rozpowszechnianiu wydawnictw,
4. Promowanie twórczości Członków Stowarzyszenia,
5. Udzielanie pomocy w obrocie pracami tworzonymi przez Członków,
6. Współtworzenie polskiego i międzynarodowego rynku sztuki, w szczególności starania o zapewnienie fotografii artystycznej równorzędnego miejsca pośród dzieł tworzonych za pomocą innych środków wyrazu,
7. Szerzenie wiedzy o fotografii, w szczególności jako o środku wyrazu artystycznego oraz o sposobie jej właściwego odbioru,
8. Szerzenie wiedzy o technicznych aspektach fotografii analogowej i cyfrowej,
9. Szerzenie wiedzy o regulacjach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz promocja przestrzegania przepisów tej gałęzi prawa,
10. Wspieranie fotografów, także niebędących Członkami, w realizowaniu ich pasji, poprzez udzielanie im wszelkiej niezbędnej pomocy.
§ 2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele wymienione w § 1 pkt. 1 – 5, 7 – 9 także w stosunku do osób niebędących Członkami.
§ 3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele wymienione w § 1 pkt. 1 – 5 także w stosunku do działalności artystycznej Członków lub innych osób nie będącej fotografią.
§ 4. Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane przez:
1. Reprezentowanie Członków w staraniach o organizację wystaw, wydawanie albumów oraz w innych sprawach związanych z fotografią,
2. Samodzielne organizowanie wystaw fotografii,
3. Prowadzenie galerii sztuki,
4. Pośrednictwo i wsparcie w obrocie fotografiami,
5. Wydawanie magazynów internetowych,
6. Publikację albumów, książek, esejów, czasopism,
7. Organizację wykładów, spotkań autorskich, warsztatów, plenerów lub innych wydarzeń,
8. Organizację imprez, festiwali, konkursów,
9. Prowadzenie kursów fotografii,
10. Prowadzenie edukacji szkolnej wszystkich szczebli,
11. Prowadzenie warsztatów fotograficznych,
12. Udzielanie wszelkich informacji użytecznych fotografom lub innym twórcom,
13. Wspieranie Członków w działaniach zmierzających do ochrony przysługujących im praw autorskich,
14. Świadczenie wszelkiej pomocy wspomagającej rozwój fotografii i innych gałęzi sztuki.
§ 5. Organy Stowarzyszenia podejmują działania zgodne z celami wskazanymi w § 1.

– Członkostwo –

art. 3. Stowarzyszenie posiada Członków Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.

art. 4. § 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna.
§ 2. Członkostwo Zwyczajne nabywa osoba, co do której Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o zaproszeniu jej do grona Członków Stowarzyszenia i która potwierdziła własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji członkowskiej wolę wstąpienia w poczet Członków Stowarzyszenia jako Członek Zwyczajny oraz zobowiązała się do działania na rzecz Stowarzyszenia i przestrzeganie jego statutu.
§ 3. Prawa Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia to:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
2. Uzyskiwanie od Stowarzyszenia wsparcia w organizacji wystaw, wydawaniu albumów i w innych sprawach określonych przez cele Stowarzyszenia ,
3. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu,
4. Przedkładanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia projektów uchwał,
5. Składanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu wszelkich uwag i wniosków,
6. Korzystanie z majątku Stowarzyszenia,
7. Udział we wszelkich wydarzeniach otwartych i zamkniętych organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 4. Obowiązki Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia to:
1. Czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów z uwzględnieniem osobistych zdolności i umiejętności oraz innych właściwości osobistych Członka,
2. Przestrzeganie niniejszego Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. Informowanie Walnego Zgromadzenia o niezadowoleniu z działalności Stowarzyszenia, gdyby takie zaistniało,
4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 5. Prawo Członka Zwyczajnego do uzyskiwania od Stowarzyszenia wsparcia w organizacji wystaw, wydawaniu albumów i innych sprawach określonych przez cele Stowarzyszenia, będzie realizowane w miarę istniejących możliwości, postępów rozwoju artystycznego Członka oraz z uwzględnieniem i poszanowaniem demokratycznego trybu uchwalania projektów do realizacji. Członkom nie przysługuje roszczenie o udzielenie wsparcia.
§ 6. Prawo Członka Zwyczajnego do korzystania z majątku Stowarzyszenia podlega ograniczeniu przez istniejące możliwości oraz prawo do korzystania z tego majątku przez innych Członków uprawnionych.

art. 5. § 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca wspieranie Stowarzyszenia w określony sposób.
§ 2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia zostaje osoba, co do której Zarząd podjął uchwałę o zaproszeniu jej do grona Członków Wspierających, a osoba ta wyraziła na to pisemną zgodę złożoną w formie deklaracji członkowskiej oraz zobowiązała się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
§ 3. Osoba wyrażająca zgodę na wstąpienie w poczet Członków Wspierających składa deklarację, w której zobowiązuje się wspierać Stowarzyszenie na wskazane w deklaracji sposoby.
§ 4. Wspieranie Stowarzyszenia może w szczególności polegać na:
1. Doradztwie merytorycznym,
2. Okresowym lub stałym pełnieniu zadań powierzonych przez Walne Zgromadzenie lub gotowości do podjęcia się takich zadań,
3. Wsparciu finansowym, dostarczaniu lub udostępnianiu materiałów lub sprzętu albo udostępnianiu przestrzeni galeryjnej.
§ 5. Prawa Członka Wspierającego Stowarzyszenia to:
1. Na zaproszenie Zarządu – udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
2. Składanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu wszelkich uwag i wniosków.
§ 6. Obowiązkiem Członka Wspierającego Stowarzyszenia jest wywiązywanie się z zadeklarowanej formy wsparcia.

art. 6. § 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia zostaje osoba, co do której Zarząd podjął uchwałę o zaproszeniu jej do grona Członków Honorowych, a osoba ta wyraziła na to
pisemną zgodę na dokumencie uchwały. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna.
§ 2. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
2. Przedkładania Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał pod głosowanie,
3. Składania do Walnego Zgromadzenia i Zarządu wszelkich uwag i wniosków,
4. Korzystania z majątku Stowarzyszenia za zgodą Zarządu; art. 4 § 6 stosuje się odpowiednio,
5. Uzyskiwania wsparcia od Stowarzyszenia; art. 4 § 5 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Obowiązkiem Członka Honorowego jest dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i godne reprezentowanie go na zewnątrz.

art. 7. Członek Stowarzyszenia może przynależeć wyłącznie do jednej kategorii członków.

art. 8. Członkostwo wygasa z mocy statutu w wypadku:
1. Pisemnego oświadczenia woli zrzeczenia się członkostwa – z chwilą otrzymania takiego dokumentu przez Zarząd,
2. Śmierci Członka lub całkowitej utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.

art. 9. Zarząd może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa w przypadku:
1. Braku uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, który nie jest usprawiedliwiony ważnymi okolicznościami,
2. Uporczywego niewywiązywania się przez Członka Wspierającego z zadeklarowanej formy wspierania Stowarzyszenia bez należytego usprawiedliwienia,
3. Uporczywego lub rażącego niewywiązywania się przez Członka z pełnionej przez niego w Stowarzyszeniu funkcji,
4. Uporczywego lub rażącego niewywiązywania się przez Członka z zadań powierzonych mu uchwałą,
5. Uporczywego lub rażącego naruszania przez Członka zapisów statutu.

art. 10. Jeżeli uchwała, o której mowa w art. 9 ma dotyczyć Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej, jest ona podejmowana przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

art. 11. § 1. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały o pozbawieniu członkostwa, Członkowi, którego ta uchwała dotyczy, przysługuje prawo do złożenia odwołania od takiej uchwały do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
§ 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu członkostwa Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej, Członkowi, którego ta uchwała dotyczy, przysługuje prawo do złożenia odwołania od takiej uchwały do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia obradującego w myśl § 6.
§ 3. Odwołanie, o którym mowa w § 1 i 2, jest wnoszone pisemnie poprzez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Członka zawiadomienia o podjęciu uchwały o pozbawieniu członkostwa. Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu odwołania zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż na miesiąc od dnia wniesienia odwołania.
§ 4. Odwołanie jest wniesione w terminie, jeżeli zostało złożone na ręce któregokolwiek z członków Zarządu lub nadane pocztą na adres Stowarzyszenia przed upływem terminu określonego w § 3 powyżej.
§ 5. Utrata członkostwa następuje z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania.
§ 6. W razie skutecznego wniesienia odwołania, Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na posiedzeniu nadzwyczajnym, zwołanym w myśl § 3. Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania, może podjąć uchwałę oddalającą odwołanie skutkującą utratą członkostwa Członka odwołującego się. W razie uzyskania przez taką uchwałę wymaganej liczby głosów, odwołujący się traci członkostwo z chwilą podjęcia uchwały. W przeciwnym razie, odwołujący się pozostaje Członkiem Stowarzyszenia.

– Organy Stowarzyszenia –

art. 12. Członkowie wszystkich organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

art. 13. § 1. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał, o ile statut nie stanowi inaczej.
§ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów Członków uczestniczących w posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

art. 14. § 1. Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.
§ 2. Członkowie organów są wybierani uchwałą Walnego Zgromadzenia spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym.
§ 3. Niedopuszczalne jest piastowanie funkcji w dwóch organach wybieralnych Stowarzyszenia jednocześnie.
§ 4. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się spośród wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
§ 5. Walne Zgromadzenie może z ważnych przyczyn w każdym czasie podjąć uchwałę o zmianie Członka organu wybieralnego na innego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, niebędącego Członkiem tego organu.

art. 15. § 1. Członek organu przestaje pełnić swoją funkcję z chwilą:
1. Pisemnego zrzeczenia się swojej funkcji – w chwili otrzymania przez ten organ Stowarzyszenia takiego dokumentu,
2. Wyboru nowego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia na jego miejsce,
3. Wyboru na Członka innego organu,
4. Członkowie Zarządu – z chwilą nieudzielenia Zarządowi absolutorium,
5. Utraty statusu Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.
§ 2. W przypadku powstania wakatu w składzie organu, Walne Zgromadzenie, zwołane przez Zarząd niezwłocznie po powstaniu wakatu, powinno powołać nowego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia do tego organu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia powstania wakatu.

– Walne Zgromadzenie –

art. 16. § 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.
§ 2. Walne Zgromadzenie składa się z wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, a branie w nim czynnego udziału jest ich prawem i obowiązkiem.
§ 3. W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Honorowi, a po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd także Członkowie Wspierający.

art. 17. § 1. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się co roku do końca kwietnia i jest to posiedzenie o charakterze sprawozdawczym.
§ 2. Raz na trzy lata Walne Zgromadzenie odbywa nadzwyczajne posiedzenie wyborcze.
§ 3. W każdym czasie, na zasadach określonych w tym statucie, może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia.

art. 18. § 1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 2. Zarząd zwołuje posiedzenia Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek nie mniej niż 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż dwa miesiące od dnia wpłynięcia wniosku.
§ 3. Posiedzeniami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub inny wskazany przez niego Członek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 4. Z każdego posiedzenia Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół określający w szczególności:
1. Osobę kierującą pracą na posiedzeniu,
2. Datę rozpoczęcia oraz zakończenia posiedzenia,
3. Listę obecności podpisaną przez wszystkich Członków Stowarzyszenia uczestniczących w obradach,
4. Uchwały które zostały poddane pod głosowanie oraz wyniki tych głosowań,
5. Inne istotne okoliczności.

art. 19. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie zadania nieprzekazane innych organom Stowarzyszenia. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2. Uchwalanie projektów do realizacji,
3. Uchwalanie zmian statutu,
4. Wybór i odwoływanie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5. Pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał dotyczących pozbawienia członkostwa,
7. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków lub organy Stowarzyszenia,
12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

art. 20. § 1. Każdy Członek Stowarzyszenia lub kilku Członków łącznie ma prawo przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu pisemny projekt uchwały pod głosowanie.
§ 2. Przedłożenie pisemnego projektu uchwały pod głosowanie następuje poprzez wniesienie go do Zarządu Stowarzyszenia, a jeśli projekt jest wnoszony w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia – do osoby kierującej jego pracami.
§ 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są wiążące od chwili ich podjęcia o ile uchwała nie stanowi inaczej.

art. 21. Uchwała dotycząca realizacji konkretnego projektu takiego jak: wystawa, wydawnictwo, wykład, warsztaty itd., powinna określać osoby odpowiedzialne za jego realizację wspólnie z Zarządem wraz z określeniem terminu jego realizacji, a także budżetem o ile realizacja będzie wymagała ponoszenia kosztów.

– Zarząd –

art. 22. § 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu Członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa i jeden Wiceprezesa.
§ 3. Zadania Prezesa w przypadku niemożności wykonywania jego funkcji w jego zastępstwie wykonuje Wiceprezes Zarządu.
§ 4. Zarząd samodzielnie określa wewnętrzny podział obowiązków na pierwszym swoim posiedzeniu.
§ 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Pracami na posiedzeniu kieruje Prezes Zarządu.

art. 23. Do działania, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

art. 24. § 1. Do statutowych zadań Zarządu należy:
1. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
2. Uchwalanie rocznego planu pracy,
3. Uchwalanie budżetu rocznego,
4. Prowadzenie rozmów i negocjacji zmierzających do realizacji celów statutowych,
5. Zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
6. Przyjmowanie nowych osób w poczet Członków Stowarzyszenia,
7. Skreślanie Członków Stowarzyszenia z listy,
8. Rozpatrywanie uwag i wniosków przedłożonych przez Członków Stowarzyszenia,
9. Obsługa administracyjna Stowarzyszenia, w szczególności przyjmowanie, redagowanie i nadawanie korespondencji,
10. Kontakty z władzami publicznymi, w tym organami podatkowymi i organem nadzorującym oraz mediami,
11. Zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
12. Prowadzenie rachunkowości.
§ 2. Zadanie określone w punkcie 12 Zarząd może powierzyć podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych przepisami prawa.

art. 25. § 1. Do końca miesiąca lutego każdego roku kalendarzowego Zarząd przedkłada Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w poprzednim roku obrotowym.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. zawiera w szczególności:
1. Bilans finansowy Stowarzyszenia uwzględniający poszczególne źródła przychodów oraz wydatki, a także wykaz majątku Stowarzyszenia,
2. Szczegółowe sprawozdanie z działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
3. Informacje o osobach odpowiedzialnych za poszczególne działania,
4. Informacje o kontaktach z organami publicznymi,
5. W razie potrzeby inne informacje określone przepisami prawa lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 3. Sprawozdanie Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia.

art. 26. § 1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi Rejestr Uchwał, w którym gromadzone są odpisy wszystkich uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia.
§ 2. Każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo przeglądać Rejestr Uchwał oraz wykonywać kserokopie i odpisy jego zawartości.

– Komisja Rewizyjna –

art. 27. § 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
§ 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§ 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków, w tym Przewodniczącego.
§ 4. Komisja Rewizyjna samodzielnie wybiera Przewodniczącego spośród swoich Członków oraz określa wewnętrzny podział obowiązków na swoim pierwszym posiedzeniu.

art. 28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Badanie rocznego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 25,
2. Kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia i celami statutowymi,
3. Składanie wyników i wniosków z kontroli przed Walnym Zgromadzeniem,
4. Składanie do Zarządu wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
5. Składanie do Walnego Zgromadzenia wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem.

art. 29. § 1. Komisja Rewizyjna bada sprawozdanie roczne przekazywane jej przez Zarząd w myśl art. 25 statutu. W tym celu Komisja może przeglądać księgi, ma prawo wglądu do Rejestru Uchwał oraz może żądać od Członków Zarządu ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
§ 2. Do końca miesiąca marca Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę dotyczącą oceny sprawozdania rocznego, którą Przewodniczący Komisji podaje niezwłocznie do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia.
§ 3. Do końca miesiąca kwietnia każdego roku kalendarzowego Prezes Zarządu zwołuje sprawozdawcze zebranie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Na tym zebraniu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.

– Majątek Stowarzyszenia –

art. 30. § 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie,
2. Darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej, sponsoringu i granty,
3. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

art. 31. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

art. 32. § 1. Wysokość miesięcznych składek członkowskich określa Walne Zgromadzenie Członków.
§ 2. Z ważnych powodów wskazanych przez Członka w pisemnym wniosku, Walne Zgromadzenie może obniżyć wysokość składek tego Członka lub zwolnić go z obowiązku
płacenia składek na czas oznaczony lub nieoznaczony, z uwzględnieniem powodów podanych we wniosku.

art. 33. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

– Postanowienia końcowe –

art. 34. Zmiany do niniejszego statutu mogą być wprowadzane wyłącznie uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania. W pozostałym zakresie do trybu podjęcia uchwały o wprowadzeniu zmian statutu stosuje się postanowienia dotyczące podejmowania pozostałych uchwał.

art. 35. § 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może w każdym czasie podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia przy czym podejmowana jest ona większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej trzech czwartych Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 2. Uchwała wskazana w § 1 powinna zawierać w szczególności wskazanie Likwidatorów Stowarzyszenia oraz cel społeczny, na który zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia.
§ 3. W braku porozumienia w kwestii osób Likwidatorów Stowarzyszenia, uchwała wskazana w § 1 może nie wskazywać Likwidatorów. W takiej sytuacji Likwidatorami Stowarzyszenia będą Członkowie Zarządu.
§ 4. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia powinni wspomagać Likwidatorów Stowarzyszenia w wykonywaniu ich funkcji w miarę swoich możliwości.

art. 36. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jeżeli większość Członków lub Stowarzyszenie jako całość przestanie trwale realizować cele wskazane w preambule lub w art. 2 statutu.

art. 37. Statut niniejszy nie uchybia obowiązującym przepisom prawa. Jego wykładni dokonuje się z uwzględnieniem tych przepisów i w sposób zgodny z duchem Konstytucji. W
razie kolizji postanowień statutu i prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

©Cufee